Estrada Poznańska administruje przestrzeniami, które funkcjonują w samym sercu miasta.

Te zakorzenione w historii Poznania place dla wielu wiążą się z letnimi koncertami, spektaklami, jarmarkami i festiwalami. Naszym zamiarem jest, aby przestrzenie te zachęcały do spędzania w nich czasu, aby były otwarte na użytkownika, zaskakiwały go, zachęcały do zatrzymania się, przyjrzenia kolejnym odsłonom, skorzystania z dziejących się wydarzeń, spotkania innych ludzi.

Działamy w obszarze animacji, zarządzania i administracji. Planujemy utrzymywać zawiązane współprace, rozwijać obecną ofertę kulturalną, a dodatkowo wytwarzać nowe tradycje i „sytuacje miejskie” – nowe wymiary centralnych przestrzeni Poznania.

Działania w obszarze animacji i zarządzania

 • animowanie przestrzeni Starego Rynku i placu Wolności: organizowanie autorskich wydarzeń kulturalnych oraz udostępnianie centralnych przestrzeni miasta innym podmiotom
 • funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, straganów i dodatkowej działalności gospodarczej
 • publiczna komunikacja oraz udział w pracach koncepcyjnych dotyczących założeń funkcjonalnych i wizualnych przestrzeni publicznych

Działania administracyjne

 • utrzymanie w czystości nawierzchni, zieleni, architektury
 • funkcjonowanie fontann i małej architektury
 • regularne remonty
 • inwestycje

Sprawy bieżące:

 • zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej: Straż Miejska Miasta Poznaniu: http://www.sm.poznan.pl
 • zgromadzenia publiczne: Centrum Zarządzania Kryzysowego: http://www.czk.pl/
 • uzyskiwanie pozwolenia na wjazd na płytę Starego Rynku niezwiązanych z wydarzeniami administrowanymi przez Estradę: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: http://www.zdm.poznan.pl/

Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.

Estrada Poznańska udostępnia przestrzeń Starego Rynku i placu Wolności na potrzeby wydarzeń kulturalnych i społecznych. Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.

Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku i placu Wolności rozpatrywany będzie przez Estradę Poznańską i powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.

Cennik – DO POBRANIA


Działalność na płycie Starego Rynku

1. Przedsięwzięcia kulturalne

Estrada Poznańska ogłasza Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektor Estrady Poznańskiej z dnia 7  września 2020, w sprawie ustalenia stawek najmu nieruchomości zarządzanych przez Estradę Poznańską: płyty Starego Rynku i Placu Wolności pod organizację wydarzeń. Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych. Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.Projekt zagospodarowania Starego Rynku i placu Wolności musi być zgodny z wytycznymi Estrady, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.

Stary Rynek i plac Wolności to dwa najbardziej reprezentacyjne i cenne historycznie miejsca w Poznaniu, stanowiące jego wizytówkę. Z tego względu Miasto Poznań selekcjonuje odbywające się w tych przestrzeniach wydarzenia pod względem społecznej wartości i atrakcyjności oraz wymaga od ich organizatorów szczególnej dbałości o jakość i estetykę.

Do pobrania: Wytyczne podstawowe dotyczące organizacji wydarzeń na Starym Rynku i placu Wolności.


2. Stragany

Spotkanie organizacyjne dla zwycięzców konkursu odbyło się 26 lutego o godz. 14.00 w Galerii Oko/Ucho przy ul. Masztalarskiej 8. Z zasadami konkursu ofert na prowadzenie handlu pamiątkami na płycie Starego Rynku można się zapoznać w siedzibie Estrady. Konkurs na ten rok został rozstrzygnięty, umowy najmu z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną podpisane po uchyleniu nakazu zamknięcia sprzedaży z punktów otwartych.

Regulamin

3. Ogródki gastronomiczne

W dniu 2 marca 2020 roku o godz. 13:00 w Scenie na Piętrze odbyło się spotkanie organizacyjne, z udziałem Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, a także przedstawicieli m.in. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Poznańskich Inwestycji Miejskich, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Zarządu Dróg Miejskich, Rady Osiedla Stare Miasto czy Straży Miejskiej.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem ogródków na Starym Rynku prosimy o kontakt z Anną Gruszczyńską:
a.gruszczynska@estrada.poznan.pl
690 985 700.

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy:

Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego 

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 29.04.2020 r. w sprawie posadowienia podestów pod ogródki gastronomiczne w roku 2020

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Projekt poglądowy/wizualizacja ogródka; *
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 3. Oświadczenie o niezaleganiu** z należnościami pieniężnymi wobec Miasta Poznań i pozostałych Zarządców;
 4. Zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka;
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kopię potwierdzającą zgodność z oryginałem) wraz z oświadczeniem**, że tytuł ten nie został wypowiedziany i nie utracił ważności na chwilę składania wniosku; 
 6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców;
 7. Mapa ze szczegółową lokalizacją i wymiarami ogródka;
 8. Kopię aktualnej polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka lub stoiska;
 9. * W przypadku, gdy projekt poglądowy/wizualizacja ogródka oraz jego lokalizacja i wymiary ulegają jakiejkolwiek zmianie w stosunku do roku 2019, wymagane jest dostarczenie: - pisemnej zgody Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację i wymiary ogródka;- pisemnej zgody Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta na projekt poglądowy/wizualizację ogródka;
 10. ** Wzór oświadczenia do pobrania ze strony lub w siedzibie Estrady Poznańskiej.
Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.) należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisywania umowy najmu.
Zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych na Starym Rynku w Poznaniu:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 786/2020/P z dnia 22 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 158/2020/P z dnia 26 lutego 2020 r. (dotyczy wydłużenia sezonu funkcjonowania ogródków gastronomicznych w roku 2020 do dnia 30 listopada 2020 r.)

plac Wolności

Estrada Poznańska od początku 2013 roku jest administratorem placu Wolności.
Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na Placu. Dokładamy starań, by plac Wolności stał się miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym na użytkowników.
W naszych działaniach współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi przy placu Wolności.
Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i konstruktywną współpracę z każdym, komu bliskie jest to miejsce.
Prowadzenie działalności na placu Wolności
Wniosek o przeprowadzenie wydarzenia na placu Wolności powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.
Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na placu Wolności.
Załączniki
2. Punkty gastronomiczne

Estrada Poznańska ogłasza konkurs na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych na placu Wolności w sezonie 2021. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 listopada 2020 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu.

Informujemy, że w konkursie na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych na placu Wolności w sezonie 2021 zwyciężyła oferta Bike Café.