Nowa Masztalarska | skwer Wilhelmiego

Skwer Wilhelmiego przy ulicy Masztalarskiej ma w najbliższym czasie zostać poddany rewitalizacji. Estrada Poznańska wraz z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek realizują badania społeczne, które mają na celu wypracowanie koncepcji na takie jego zagospodarowanie, które będzie odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Jaki jest cel prowadzonych działań?

Celem prowadzonych badań jest przygotowanie modeli dotyczących zagospodarowania przestrzeni skweru Wilhelmiego oraz propozycji działań, które mogłyby być realizowane na jego obszarze. Priorytetowym zadaniem jest zaprezentowanie takich pomysłów, które wynikają z rozpoznanych potrzeb lokalnie zakorzenionych aktorów (mieszkańców, przedsiębiorców, kulturotwórców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu, itd.), a także analizy zasobów, które pozwolą na efektywną realizację opisanych w końcowym raporcie zamierzeń. 

Kto weźmie udział w badaniach?

Badania zostały pomyślane tak, by włączyć w proces możliwie jak najszerszą grupę osób i podmiotów, które związane są z okolicą skweru Wilhelmiego. Do działań zapraszamy mieszkańców okolicznych kamienic, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kulturotwórców i przedsiębiorców mających swoją siedzibę lub działających niedaleko skweru, przedstawicieli samorządu, a także wszystkich zainteresowanych Poznaniaków i Poznanianki.

Jakie działania są planowane podczas badań?

Warsztaty wydobywcze z pracownikami Estrady Poznańskiej, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, kulturotwórcami, przedstawicielami samorządu, przedsiębiorcami oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami. Wypracowane podczas warsztatów pomysły i informacje pozwolą na adekwatne zaprojektowanie kolejnych części badań.

02. kwietnia (wtorek) godz. 17:00 
Warsztat wydobywczy dla mieszkańców
Galeria Oko/Ucho, ul Masztalarska 8
Prowadzący: Katarzyna Chajbos, Bogumiła Mateja-Jaworska

04. kwietnia (czwartek) godz. 14:00 
Warsztat wydobywczy dla organizacji pozarządowych, kulturotwórców i przedsiębiorców
Mały Dom Kultury w Dragonie, ul. Zamkowa ¾
Prowadzący: Bartek Lis, Jakub Walczyk

09. kwietnia (wtorek) godz. 17:00
Warsztat wydobywczy dla przedstawicieli samorządu i wszystkich zainteresowanych
Galeria Oko/Ucho, ul Masztalarska 8
Prowadzący: Katarzyna Chajbos, Jakub Walczyk

Sonda uliczna, ankieta on-line oraz działania animacyjne, w ramach których zbierzemy informacje na temat potrzeb infrastrukturalnych oraz planowania czasu wolnego na skwerze Wilhelmiego. Wspomniane treści pozwolą uzupełnić te pozyskane podczas warsztatów wydobywczych.

Spotkania projektowe z architektami podczas których, bazując na zebranych już informacjach, wypracowane zostaną propozycje  projektów rewitalizacji skweru uwzględniających potrzeby mieszkańców i wszystkich zainteresowanych, a także lokalne zasoby.

Konsultacje wypracowanych pomysłów z wszystkimi zainteresowanymi przestrzenią. Konsultacje odbędą się za pomocą dwóch spotkań z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi (daty podamy wkrótce), konsultacji on-line, a także animacyjnych metod ewaluacji.

Prezentacja raportu podsumowującego całość działań badawczych. Podczas otwartego spotkania zaprezentowany zostanie raport, a głosy obecnych na nim mieszkańców i wszystkich zainteresowanych osób posłużą jako krytyczny wkład w jego treść. Uzupełniony raport w ostatecznej formie zostanie zamieszczony na stronie Estrady Poznańskiej.