30/30 regulamin konkursu

30/30 na najlepszą okładkę płytową wydaną w 2017 roku
regulamin KonkursuI. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu.
2. Konkurs organizowany jest przez Estradę Poznańską, ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań.
3. Celem konkursu jest wyłonienie trzydziestu najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2017 r. oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii OKO/UCHO w Poznaniu w terminie od 20 kwietnia 2018r. do 20 maja 2018r., a z nich wybór najlepszej okładki płytowej.


II. Adresaci konkursu

1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty wykorzystane jako okładki płytowe wydane w 2016 roku. Celem sprecyzowania potencjalnych wątpliwości - za wydaną okładkę płytową uznaje się okładkę do albumu, który wydano (lub legalnie upubliczniono) najpóźniej ostatniego dnia kierowania zgłoszeń tj. 28.02.2018r. Nie ma możliwości ponownego zgłoszenia okładki, która brała udział w poprzedniej edycji konkursu.
2. Jako album w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się każde wydawnictwo muzyczne niezależnie od rodzaju i formatu nośnika (np. płyta kompaktowa, płyta winylowa, kaseta magnetofonowa itp.), a także wydawnictwa muzyczne dostępne wyłącznie w legalnej dystrybucji cyfrowej (np. poprzez serwisy streamingowe lub platformy muzyczne). Wydawnictwem muzycznym może być każde wydawnictwo niezależnie od jego charakteru (np. pełny album, album instrumentalny, album live, singiel, EP, PromoCD, MaxiCD, MaxiSingle itp.).
3. Do zgłoszenia projektu graficznego na konkurs uprawnione są następujące podmioty:
a) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych oraz portali internetowych– maksymalnie 10 zgłoszeń na redakcję.
b) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, które są partnerami medialnymi lub patronami konkursu – maksymalnie 15 zgłoszeń na redakcję,
c) autorzy projektów graficznych – maksymalnie 5 zgłoszeń na autora,
d) polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych – maksymalnie 15 zgłoszeń na dystrybutora,
e) polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne – maksymalnie 10 zgłoszeń na wytwórnię,
f) inni partnerzy medialni i patroni konkursu, niewymienieni powyżej – maksymalnie 10 zgłoszeń na dany podmiot.
4. Konkurs jest otwarty i przystąpić do niego może każdy autor projektu graficznego, którego okładka spełnia wymogi konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu,
b) dostarczenie pracy konkursowej w imieniu swoim (w przypadku autorów) lub w imieniu autora projektu (w przypadku pozostałych podmiotów) w postaci pliku graficznego w jakości do druku (rozdzielczość minimum 300 DPI) oraz należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej).
2. Zgłoszenie projektów w ramach konkursu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.
3. Zgłaszając projekt w ramach konkursu zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje, np. redakcję danego pisma lub portalu internetowego).
3.4. Zgłaszający projekt w ramach konkursu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu, w tym prawa do rozpowszechniania projektu oraz wyraża zgodę na jego bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z konkursem I bezpłatną prezentację na wystawie zgodnie z pkt I regulaminu konkursu.
4.5. Zgłaszający, przesyłając zgłoszenie, zobowiązany jest dostarczyć do wyłącznej wiadomości Galerii wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące autora zgłaszanego projektu graficznego, pozwalające na kontakt z nim (e-mail, numer telefonu).
5.6. Osoba trzecia zgłaszająca w imieniu autora projektu zobowiązana jest oświadczyć, że spełnone zostały warunki określone w ust. 4,oraz że uzyskała ustnie lub pisemnie zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do konkursu oraz ekspozycję na wystawie pokonkursowej.
6.7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego i ich rodzin, a także pracownicy Estrady Poznańskiej i członkowie ich rodzin. Członkowie jury konkursowego i ich rodzin, a także pracownicy Galerii Miejskiej Arsenał i członkowie ich rodzin nie mogą również nominować okładek do konkursu.
7.8. Galeria Miejska Arsenał po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by projekt graficzny dostępny był dla członków jury konkursowego bez podania personaliów zgłaszającego lub autora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.
8.9. Organizatorowi przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury konkursowego oraz gdy jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy, by się temu sprzeciwiać.


IV. Procedura zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie od 29 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r. (włącznie) na adres poczty elektronicznej: 3030@arsenal.art.pl. Jedną wiadomością e-mail można przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak nie więcej niż limit zgłoszeń wyznaczony w punkcie II.32 regulaminu. W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń, przyjmuje się, że zgłoszenie dotyczy maksymalnie tylu projektów, do zgłoszenia ilu dany podmiot jest uprawniony, oraz że ze wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną alfabetycznie pierwsze projekty (w kolejności nazwisk i nazw wykonawcy albumu, któremu towarzyszyła okładka).
2. W ramach zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym pełne dane pozwalające na jego identyfikację oraz powinien wypełnić wszelkie znane mu informacje na temat okładki, którą nominuje do konkursu.
3. Zgłoszenia niepełne oraz kierowane poza okresem od 29 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r. lub w inny sposób niż wyżej przewidziany, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury konkursowego.


V. Wybór najlepszych okładek płytowych

1. Wyboru najlepszych okładek płytowych, które zaprezentowane zostaną na wystawie w Estradzie Poznańskiej w okresie od 20 kwietnia 2018r. do 20 maja 2018r., dokonuje specjalnie powołane w tym celu jury konkursowe. W skład jury wchodzi dziewięć osób rekrutowanych spośród przedstawicieli branży muzycznej i artystycznej. Przewodniczącym jury jest Rosław Szaybo.
2. W przypadku trwałej niezdolności członka do uczestnictwa w jury konkursowym lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających terminowe i prawidłowe przeprowadzenie konkursu, Estradzie Poznańskiej przysługuje prawo do zastąpienia członka jury konkursowego inną osobą.
3. Jury konkursowe dokona wyboru 30 okładek (w zależności od poziomu zgłoszeń) w trzech etapach:
- pierwszy etap – do 14 marca 2017,
- drugi etap – między 20 a 30 marca 2017,
- trzeci etap – 20 kwietnia 2017.
4. Następnie, spośród okładek wybranych do wystawy, jury wspólnie wybierze jedną zwycięską okładkę.
5. Oceny najlepszych okładek płytowych dokonuje się zgodnie z następującymi kryteriami:
a) walory artystyczne okładki,
b) jakość typografii,
c) warsztat,
d) spójność koncepcji graficznej z treścią muzyczną.
6. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury konkursowego a zgłaszającym lub autorem projektu okładki, członek jury konkursowego zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury oraz Estradę Poznańską. W takiej sytuacji członek jury wraz z Estradą Poznańską przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów.
7. W terminie 7 dni od dnia wernisażu wystawy wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Estrady Poznańskiej (www.estrada.poznan.pl) oraz na specjalnej stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs3030.pl i jego profilu na portalu Facebook facebook.com/konkurs3030
8. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nieodwołalna.


VI. Nagrody

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 5.000 zł, a jego praca zostanie oznaczona jako zwycięska na wystawie pokonkursowej w Galerii OKO/UCHO. W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych prac jury konkursowe ma prawo przyznać nagrody dodatkowe.
2. Estradzie Poznańskiej przysługuje prawo do wprowadzenia w trakcie konkursu dodatkowych nagród i wyróżnień, w szczególności w sytuacji wysokiego poziomu konkursu. Nadto partnerzy medialni i patroni konkursu mogą wprowadzić własne, towarzyszące konkursowi, nagrody i wyróżnienia po uzgodnieniu z Estradą Poznańską i własny sposób wyboru najlepszego projektu graficznego (np. nagrodę publiczności, wybór najlepszej okładki danego gatunku muzycznego itp.).
3. Nagród w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród i wyróżnień w ramach konkursów towarzyszących organizowanych przez patronów konkursu i partnerów medialnych ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tych nagród należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu organizującego konkurs towarzyszący lub producenta lub sprzedawcy nagrody lub wyróżnienia.


VII. Postanowienia końcowe


1. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu ani zgłaszającym żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
2. Do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu w imieniu Estrady Poznańskiej wyznacza się Ewelinę Muraszkiewicz (ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl, tel. 509 105 970).
3. Estradzie Poznańskiej przysługuje prawo do wykonania wydruków najlepszych okładek płytowych na potrzeby wystawy oraz aranżacji wystawy w dowolny sposób.
4. Estrada Poznańska zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania, by uniemożliwić dostęp do nadesłanych plików graficznych osobom niezwiązanym z organizacją konkursu.
5. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze zgłaszającymi i autorami projektów graficznych wynikające z przyczyn niezależnych od Galerii.
6. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń, których nie mógł przewidzieć w chwili jego formułowania i ogłaszania konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
8. Zgłaszający wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Estradę Poznańską w związku z konkursem. Każdy, kto przekazał swoje dane osobowe w związku z konkursem, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.