Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.


Działalność na płycie Starego Rynku:

1.
 Przedsięwzięcia kulturalne

Estrada Poznańska ogłasza Zarządzenie nr 47/2018 Dyrektor Estrady Poznańskiej z dnia 28 grudnia 2018, w sprawie ustalenia stawek najmu nieruchomości zarządzanych przez Estradę Poznańską: płyty Starego Rynku i Placu Wolności pod organizację wydarzeń.Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.Projekt zagospodarowania Starego Rynku i placu Wolności musi być zgodny z wytycznymi Estrady, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.

Stary Rynek i plac Wolności to dwa najbardziej reprezentacyjne i cenne historycznie miejsca w Poznaniu, stanowiące jego wizytówkę. Z tego względu Miasto Poznań selekcjonuje odbywające się w tych przestrzeniach wydarzenia pod względem społecznej wartości i atrakcyjności oraz wymaga od ich organizatorów szczególnej dbałości o jakość i estetykę.

Do pobrania: Wytyczne podstawowe dotyczące organizacji wydarzeń na Starym Rynku i placu Wolności.


 2. Stragany

Estrada Poznańska ogłasza wyniki konkursu na prowadzenie handlu pamiątkami na płycie Starego Rynku w okresie 1 kwietnia-31 grudnia 2019.

Wyniki konkursu

Regulamin Konkursu


Formularze i dokumenty konkursowe są dostępne do wglądu na dole strony (wizualizacja straganu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych stragany 2019, formularz wniosku stragany 2019) 


3. Ogródki gastronomiczne

Przyjmowanie wniosków od 1 marca 2019 r.

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy:

- Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 31.03.2015 r
- Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 15.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 29.01.2018 r.


Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego (POBIERZ PDF) powinien być złożony z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wersja edytowalna wniosku dostępna jest do pobrania na dole strony.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Projekt poglądowy/wizualizacja ogródka; *
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 3. Oświadczenie o niezaleganiu** z należnościami pieniężnymi wobec Miasta Poznań i pozostałych Zarządców; | POBIERZ OŚWIADCZENIE
 4. Zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka;
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kopię potwierdzającą zgodność z oryginałem) wraz z oświadczeniem**, że tytuł ten nie został wypowiedziany i nie utracił ważności na chwilę składania wniosku; | POBIERZ OŚWIADCZENIE
 6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców;
 7. Mapa ze szczegółową lokalizacją i wymiarami ogródka
 8. Kopię aktualnej polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka lub stoiska;

  * W przypadku, gdy projekt poglądowy/wizualizacja ogródka oraz jego lokalizacja i wymiary ulegają jakiejkolwiek zmianie w stosunku do roku 2018, wymagane jest dostarczenie: - pisemnej zgody Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację i wymiary ogródka;- pisemnej zgody Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta na projekt poglądowy/wizualizację ogródka.

  ** Wzór oświadczenia do pobrania ze strony lub w siedzibie Estrady Poznańskiej.


Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.) należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisywania umowy najmu.


Zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych na Starym Rynku w Poznaniu:

Wytyczne estetyczne dla ogródków letnich oraz stoisk promocyjnych w Poznaniu

Uchwała w sprawie utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu

Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych

----------------------------

Kontakt:

Marcelina Drzymała
+ 48 537 465  000
m.drzymala@estrada.poznan.pl

Natalia Pakuła
+48 61 852 88 33, wew. 50
+48 690 985 700
n.pakula@estrada.poznan.pl

Katarzyna Chrobak
+48 61 852 88 33, wew. 52
+48 577 879 900
k.chrobak@estrada.poznan.pl