Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.


Działalność na płycie Starego Rynku:

1. Stragany

Estrada Poznańska ogłasza konkurs na prowadzenie handlu pamiątkami na płycie Starego Rynku w okresie 1 kwietnia-31 grudnia 2018.
Konkurs ma na celu uatrakcyjnienie oferty handlowej zlokalizowanej w reprezentacyjnej przestrzeni Starego Rynku.
Konsultacje w sprawie Regulaminu Konkursu - 19 grudnia 2017, Estrada Poznańska, II piętro (Projekt Centrum)

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 - wizualizacja straganu
Załącznik nr 2 - formularz wniosku
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wskazane dokumenty można pobrać u dołu strony)

2. Ogródki gastronomiczne

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 31.03.2015 r. oraz zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 15.03.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kaucji za zajęcie terenów miejskich za urządzenie ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych na płycie Starego Rynku w Poznaniu oraz zasad urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych na płycie Starego Rynku w Poznaniu.

Treść Zarządzenia 2015

Treść Zarządzenia 2016

Wytyczne dla ogródków letnich i stoisk promocyjnych na Starym Rynku od 2015 r.

Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego powinien być złożony z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.)
2. Mapę ze szczegółową lokalizacją ogródka
3. Projekt / wizualizację ogródka
4. Zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka
5. Umowę najmu lokalu, przed którym ma zostać ulokowany ogródek, bądź dokument potwierdzający prawo własności lokalu
6. Kopię polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka

3. Przedsięwzięcia kulturalne

Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.
Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji. Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.
Lokalizowanie tymczasowej zabudowy na płycie Rynku wymaga uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.

4. Wystawy

Serdecznie zachęcamy szkoły, instytucje kultury i edukacyjne, stowarzyszenia i podmioty o profilu non-profit do realizacji wystaw na Starym Rynku.
Ograniczenia tematyczne wystaw: ze względu na historyczny charakter przestrzeni, na Starym Rynku możliwa jest realizacja wystaw wyłącznie o tematyce historycznej, związanej z Poznaniem.
Charakter wystaw: niekomercyjny, mający na celu prezentację prac uczniów, studentów, dorobku lub historii instytucji, członków stowarzyszenia itp., z wyłączeniem wystaw o profilu promocyjnym i komercyjnym.
Poziom merytoryczny i graficzny wystaw musi odpowiadać randze centralnej, historycznej przestrzeni miejskiej.
Rekomendowany czas trwania wystaw: 2 tygodnie.
Ze względu na imprezy odbywające się na Starym Rynku, zorganizowanie wystawy będzie możliwe w terminie i lokalizacji wskazanej przez Estradę Poznańską.
Wymagania wobec organizatorów wystaw:
- zapewnienie stojaków/stelaży wystawowych spełniających wymogi bezpieczeństwa określone przepisami prawa. Stojaki powinny być estetyczne, stabilne, wpisujące się w charakter nieruchomości,
- uzgodnienie tematyki, terminu, lokalizacji wystawy oraz wyglądu stojaków wystawowych z Estradą Poznańską,
- montaż i demontaż wystawy,
- ubezpieczenie wystawy,
- podpisanie umowy najmu przestrzeni na organizację wystawy.
Wszystkim podmiotom spełniającym w/w wymogi, gwarantujemy symboliczną odpłatność za zajęcie terenu na organizację wystawy.
Podmioty chętne do realizacji wystaw, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.


Możliwości lokalizowania różnego rodzaju obiektów na Starym Rynku, w tym ogródków gastronomicznych i zabudowy związanej z okazjonalnymi imprezami, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar Staromiejski w Poznaniu".
Treść planu dostępna jest na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=25

Kontakt:
Magdalena Popławska
Kierowniczka Projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: m.poplawska@estrada.poznan.pl

Katarzyna Chrobak
tel. 61 852 88 33 w.52
e-mail: k.chrobak@estrada.poznan.pl