Regulamin usługi Newsletter Estrady Poznańskiej

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.estrada.poznan.pl (dalej jako „Strona”).

2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, miejską instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 777-00-02-010. (dalej jako „Estrada”)

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Estrada przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Estradę Poznańską, w szczególności konkursach, promocjach, festiwalach, koncertach, przedstawieniach, warsztatach, wystawach.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne i bezterminowe.

5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail (obligatoryjnie) oraz daty urodzenia (opcjonalnie), celem rejestracji w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, o których mowa w ust. 5, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

7. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 jest Estrada. Dane
osobowe, o których mowa w ust. 5 gromadzone są w celu realizacji usług informacyjnych
wskazanych w ust. 3.

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:

a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), imienia oraz opcjonalnie daty urodzenia Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.estrada.poznan.pl,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
c) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego jako plik do pobrania pod formularzem zapisu oraz będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
d) naciśnięcie na przycisk „zapisz się do newslettera”,
e) zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,
f) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.

9. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.

10. Podanie daty urodzenia nie jest wymagane (opcja fakultatywna). Podanie daty urodzenia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne wejście na wydarzenia organizowane przez Estradę (w tym przez Kino Muza) w dniu urodzin użytkownika Newslettera. Bezpłatny bilet na wybrane przez użytkownika wydarzenie należy odebrać w kasie Estrady Poznańskiej (wydarzenia) lub w kasie Kina Muza (seanse filmowe w Kinie Muza przy ul. Św. Marcin), przedstawiając dokument z datą urodzenia oraz adres mailowy, który został podany podczas rejestracji do Newslettera, z tym zastrzeżeniem iż nie wszystkie wydarzenia są objęte promocją. Promocja, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje wyłącznie Użytkowników zapisanych do Newslettera Estrady Poznańskiej. Promocja dotyczy wybranych przez Estradę wydarzeń/seansów kinowych, o których informację można otrzymać bezpośrednio w kasie Estrady Poznańskiej, bądź telefonicznie pod numerem +48 61 852 88 33 oraz w kasie Kina Muza, bądź telefonicznie pod numerem + 48 61 852 34 03. Promocja dotyczy wydarzeń, na które są nie zostały wyprzedane bilety. Promocja nie dotyczy wydarzeń, na które została zamknięta już sprzedaż biletów. Wykorzystanie bezpłatnego wejścia jest możliwe wyłącznie w dniu urodzin. Bezpłatna wejściówka nie może być wykorzystana w inny dzień, niż wskazany powyżej (niniejsza sytuacja dotyczy także przypadku braku biletów na jakiekolwiek wydarzenie tego dnia). Bezpłatna wejściówka nie podlega zamianie na środki pieniężne. Bezpłatna wejściówka nie może być przekazana innej osobie. Estrada zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wejściówki w przypadku, gdy dane wydarzenie nie jest objęte promocją, użytkownik nie przedstawił dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, użytkownik nie jest zapisany do Newslettera, użytkownik nie spełnia wymogów udziału w wydarzeniu (ograniczenia wiekowe), na dane wydarzenie został wyczerpany limit miejsc bądź wydarzenie zostało odwołane z przyczyn niezależnych od Estrady, Estrada nie jest organizatorem wydarzenia.

11. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

12. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie linku do wyrejestrowania zawartego w każdej wiadomości e-mail.

13. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Estradzie Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8 jako nadawcy Newslettera,
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c) informację, że mailing został wysłany za pośrednictwem systemu Freshmail,
d) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

14. Estrada Poznańska, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c.

15. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie dostarczoną na adres rejestracji, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.

16. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

17. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: newsletter@estrada.poznan.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

18. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2016 roku.