Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ESTRADĘ POZNAŃSKĄ§ 1

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich imprez, warsztatów, wystaw których organizatorem jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8.
2. Udział w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami wydarzeń mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą wyrażoną przez rodzica/opiekuna, bądź pod jego opieką. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być udzielona w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na udział małoletniego w wydarzeniu wyrażonej przez rodzica/opiekuna, Estrada ma prawo odmówić wstępu małoletniemu na wydarzenie.
4. Estrada zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa, wprowadzenia ograniczeń wiekowych w dostępie do poszczególnych wydarzeń.


§ 2

1. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Estradę Poznańską są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przyjętych w miejscu organizacji wydarzenia oraz zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia, a także zachowania w sposób zgodny z ogólnoprzyjętymi zasadami panującymi w miejscach publicznych. W przypadku zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych, bądź niezgodnego z zasadami porządku publicznego Estrada Poznańska ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w wydarzeniu.
2. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem.
3. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzeń poza sytuacjami, kiedy odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas wydarzenia.
5. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w szczególności dotyczące warunków atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych podobnych zdarzeń.

§ 3

1. Udział w wydarzeniach oznacza:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) do celów dokumentacyjnych,
- udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz wykorzystywanie utrwalonego wizerunku
w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Estradę Poznańską. W szczególności uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Estrady Poznańskiej oraz w mediach społecznościowych. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Estrady Poznańskiej z tego tytułu. W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody udziela rodzic lub opiekun,
- zgodę na korzystanie przez Estradę Poznańską z utworów stworzonych przez uczestnika w związku z wydarzeniem. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Estradzie Poznańskiej nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością Estrady Poznańskiej poprzez wprowadzanie do sieci Internet, pamięci komputera, wystawianie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworu dostęp. Uczestnik wyraża także zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworu.

§ 4

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.03.2016 r.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: estrada.poznan.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Widza i sekretariacie Estrady Poznańskiej.
3. Estrada Poznańska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Zmiany regulaminu są wiążące z momentem ich opublikowania na w/w stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy osób, które zawarły umowę lub złożyły oświadczenie związane z uczestnictwem w wydarzeniu przed wejściem zmiany regulaminu w życie.